Zaproszenie na Walne Zebranie Członków w dniu 19.06.2024 roku

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków w dniu 19.06.2024 roku

Członkowie stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański
 

Zapraszam członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 19.06.2024 r., o godz. 11.30 w  biurze Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański w Suchowoli, Plac Kościuszki 21 (w przypadku braku  quorum drugi termin o godz. 12.00).
 
Propozycja do porządku obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Zatwierdzenie protokołu nr XX/2023 z dnia 05.06.2023 r.

 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

 6. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi – podjęcie stosownej uchwały.

 7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu za rok 2023.

 8. Przedstawienia sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

 10. Wybór Zarządu – podjęcie stosownej uchwały.

 11. Wybór Komisji Rewizyjnej – podjęcie stosownej uchwały.

 12. Wybór Rady – podjęcie stosownej uchwały.

 13. Zmiana wysokości składki członkowskiej – podjęcie stosownej uchwały.

 14. Przyjęcie zmian w Statucie – podjęcie stosownej uchwały.

 15. Sprawy bieżące stowarzyszenia.

 16. Zamknięcie posiedzenia.


Michał Matyskiel
Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański

Informujemy, iż projekty uchwał oraz sprawozdania zostały wysłane na adresy mailowe członków LGD-Fundusz Biebrzański oraz są dostępne w naszym biurze.

Top