Realizacja projektu "Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański na 2022 i 2023 rok"

Realizacja projektu "Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański na 2022 i 2023 rok"

Informujemy, iż w  dniu 16.06.2021 r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu nr RPPD.09.01.00-20-0636/21 pt.: „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański na 2022 i 2023 rok” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 
Krótka informacja o projekcie:
 
Projekt pt: „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański na 2022 i 2023 rok” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej IX: Rozwój Lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Okres realizacji projektu: 01.01.2022 r. - 30.06.2023 r.
 
Celem projektu jest wdrożenie operacji ujętych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, w tym zaplanowanego wsparcia w zakresie realizacji Planu Komunikacji na rok 2022 i 2023. Projekt jest zgodny z celem głównym 5 LSR oraz celem szczegółowym 5.1 Wzrost aktywności społecznej i kultywowanie dziedzictwa obszaru LGD. Projekt zakłada stworzenie warunków do jego realizacji poprzez zapewnienie zaplecza technicznego i kadrowego w postaci biura stowarzyszenia.
Grupą docelową jest lokalna społeczność obszaru objętego LSR, podmioty deklarujące/realizujące wsparcie na obszarze LSR, pracownicy biura LGD oraz członkowie organów stowarzyszenia, w tym osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 
W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

  • ​​​​zatrudnianie pracowników biura;

  • obsługa posiedzeń organów LGD;

  • zapewnienie funkcjonowania biura;

  • realizacja Planu komunikacji;

  • ewaluacja LSR.

Całkowita wartość projektu wynosi 777.505,22 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 738.605,22 zł (95% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu), wkład własny Beneficjenta – 38.900,00 zł (5 % wartości projektu).
 
Projekt jest zgodny z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizuje cel szczegółowy: Wzrost partycypacji społecznej w realizacji lokalnych strategii rozwoju.

Top