Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Suchowola, dnia 10.06.2016r.
 
Członkowie stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański
 
 
Zapraszam członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2016 r., o godz. 12.00 w sali „Płomykw Ośrodku Kultury w Suchowoli, Plac Kościuszki 13 (w przypadku braku  quorum drugi termin o godz. 12.30).
 
Propozycja do porządku obrad:

- Otwarcie posiedzenia.
- Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
- Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie protokołu z dnia 26.01.2016r.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2015 – podjęcie stosownej uchwały.
- Udzielenie absolutorium Zarządowi -  podjęcie stosownej uchwały.
- Przedstawienie zmian w Statucie - podjęcie stosownej uchwały.
- Przedstawienie zmiany dotyczącej „Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR…” - podjęcie stosownej uchwały.
- Ustalenie diety  dla członków Rady za udział w posiedzeniach dotyczących oceny i wyboru projektów do realizacji w ramach wdrażania LSR.
- Przedstawienie założeń LSR na lata 2014-2020.
- Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej – podjecie stosownych uchwał.
- Zamknięcie posiedzenia.


Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański
Michał Matyskiel

Top