Wyniki naboru nr 9/2017 - Mała infrastruktura - korekta listy operacji wybranych do dofinansowania

Informujemy, iż w związku z oczywistą omyłką na Liście operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 9/2017 (dotyczącego Przedsięwzięcia 1.3.1 Mała infrastruktura (Leader) na operacje z zakresu: budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020), Rada Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański w dniu 14.07.2017 r. podjęła uchwałę dotyczącą zmiany na liście operacji wybranych do dofinansowania.
Niewłaściwie nazwana kolumna "Kwota wsparcia dla wnioskodawcy wraz z wkładem własnym JST (jeśli dotyczy) [zł]" otrzymała brzmienie: "Kwota kosztów kwalifikowalnych [zł]"

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 9/2017 (zgodnie z uchwałą Rady z dnia 14.07.2017 r.
) <pobierz plik> 

Top