Wyniki naboru nr 5/2018 – Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego.

Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące oceny Naboru nr 5/2018 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.4 Infrastruktura edukacyjna (EFRR) na operacje z zakresu: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Typ projektu nr 10 (Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego) OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej DZIAŁANIE 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 
 

  1. Protokół z posiedzenia Rady w dniu 16.02.2018 r. <pobierz plik>
  2. Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju oraz z ogłoszeniem naboru nr 5/2018 <pobierz plik>
  3. Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 5/2018 <pobierz plik>
 

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności (Dz.U.  poz. 378),  podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w  art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378) oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do Zarządu Województwa stanowi załącznik do ww. Procedury.
 
Wzór protestu 
<pobierz plik>
 

Top