Wyniki naboru nr 4/2017 - Rewitalizacja małej skali

Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 4/2017 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 Rewitalizacja na poziomie lokalnym (EFRR) na operacje z zakresu typu projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego:

  1. Protokół z posiedzenia Rady w dniu 18.02.2017 r. <pobierz plik>
  2. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju <pobierz plik>
  3. Lista operacji wybranych <pobierz plik> 
  4. Lista operacji niewybranych <pobierz plik> 

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378),  podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie  przysługuje  prawo wniesienia  protestu od  negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378) oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do Zarządu Województwa stanowi załącznik do ww. Procedury.

Wzór protestu <pobierz plik>

Top