Wyniki naboru nr 17/2017 - infrastruktura społeczna (EFRR)

Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące oceny Naboru nr 17/2017 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura społeczna (EFRR), typ projektu nr 8 (Projekty z zakresu infrastruktury społecznej), działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020:

  1. Protokół z posiedzenia Rady w dniu 09.08.2017 r. <pobierz plik>
  2. Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju oraz z ogłoszeniem naboru nr 17/2017 <pobierz plik>
  3. Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 17/2017 <pobierz plik>
Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378),  podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie  przysługuje prawo wniesienia  protestu od  negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w  art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378) oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do Zarządu Województwa stanowi załącznik do ww. Procedury.
 
Wzór protestu
 <pobierz plik>

Top