Wyniki naboru nr 12/2019 - Infrastruktura społeczna (EFRR)

Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące oceny Naboru nr 12/2019 w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura społeczna (EFRR) na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, typ projektu nr 8, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020:

  1. Protokół z posiedzenia Rady w dniu 27.06.2019 r. <pobierz plik>
  2. Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju  <pobierz plik>
  3. Lista operacji wybranych do dofinansowania <pobierz plik>
Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności,  podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujących składającemu wniosek są zawarte w  art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR. 
 
Wzór protestu 
<pobierz plik>

Top