Pytania i odpowiedzi - PROW

pytania i odpowiedzi dla działania - rozpoczęcie działalności gospodarczej
Pytanie 1

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach podejmowania działalności gospodarczej?
Osoba pełnoletnia, posiadająca obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, zamieszkująca teren objęty Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020.
Pytanie 2
Jeżeli podlegam ubezpieczeniu w KRUS czy mogę otrzymać pieniądze na rozpoczęcie działalności?
Podmiot ubiegający się o premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej na dzień składania wniosku nie może podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, wyjątek stanowi podjęcie działalności sklasyfikowanej w PKD, jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napoi.
Pytanie 3
Prowadziłem już działalność gospodarczą, ale zamknąłem ją trzy lata temu czy mogę otrzymać pieniądze na rozpoczęcie nowej działalności?
 Jeżeli wnioskodawca w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywał działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może ubiegać się o dofinansowanie.
Pytanie 4
Czy z dniem złożenia wniosku o pomoc muszę posiadać numer producenta nadany przez ARiMR?
Jeżeli taki numer nie został nadany należy dołączyć do dokumentacji wniosek o nadanie numeru producenta lub jeżeli wcześniej taki wniosek został wysłany do Agencji należy dołączyć kopię wysłanego wniosku.
Pytanie 5
Czy muszę ubiegać się o nadanie numeru producenta, jeżeli taki numer został nadany mojemu małżonkowi?
Jeśli numer został nadany małżonkowi/małżonce taki beneficjent nie musi ubiegać się o nowy numer może posługiwać się  numerem nadanym małżonkowi/małżonce.
Pytanie 6
Przez jaki okres muszę prowadzić działalność?
Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i jej wykonywanie do dnia, w którym upłyną dwa lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
Pytanie 7
Jakie należy opłacać składki w ZUS i jak długo?
Należy zgłosić się do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, ubezpieczeń zdrowotnych i podlegać im przez dwa lata od otrzymania płatności końcowej.
Pytanie 8
Czy muszę kogoś zatrudnić?
Aby spełnić wymóg utworzenia miejsca pracy wystarczy samozatrudnienie i podleganie ubezpieczeniom w pełnym zakresie w ZUS przez okres 2 lat od dnia otrzymania płatności końcowej, lub w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne zatrudnienie osoby na podstawie umowy o pracę i utrzymanie etatu przez okres 2 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.
Pytanie 9  
Kiedy należy otworzyć działalność gospodarczą?
Nie wcześniej jak po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim.
Pytanie 10
Co będzie sprawdzała Lokalna Grupa Działania?
Lokalna Grupa Działania przeprowadzi weryfikację wstępną wniosku.  Dokona oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 jak i z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz oceni wniosek według lokalnych kryteriów wyboru.
Pytanie 11
Co muszę zrobić, aby otrzymać pierwszą transzę pomocy?
-Podjąć we własnym imieniu działalność gospodarczą,
-Zgłosić się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności (w przypadku samozatrudnienia),
 -Uzyskać pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją.
Pytanie 12
Po jakim czasie od złożenia wniosku o płatność otrzymam środki na rozpoczęcie działalności?
Wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, w terminie:
1) 30 dni od dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej transzy, przy podejmowaniu działalności
2) 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność drugiej a w tym przypadku końcowej płatności.
Pytanie 13
Czy muszę wykazać dochód z działalności?
Po otrzymaniu płatności końcowej Beneficjent w ciągu roku będzie musiał wykazać osiągnięcie co najmniej 30% ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów, lub usług zakładanych w biznesplanie.
Pytanie 14
Czy mogę zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej?
Nie można zawiesić ani zamknąć działalności gospodarczej przed dniem, w którym miną dwa lata od otrzymania płatności końcowej.
Pytanie 15
Czy istnieje termin w stosunku, do którego muszę otrzymać płatność końcową?
W przeciągu dwóch lat od podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim należy spełnić wymagania związane z otrzymaniem płatności końcowej i złożyć wniosek o jej wypłatę jednak nie może to być później niż 31 grudnia 2022r.
Pytanie 16
Jakie jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy?
W dniu podpisania Umowy z Urzędem Marszałkowskim beneficjent składa weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez zarząd województwa w obecności upoważnionego pracownika. Dodatkowo beneficjent dołącza oświadczenie:

  • Małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o nie pozostawaniu w związku małżeńskim, albo o ustanowionej rozdzielczości, jak również;
  • Współwłaściciela albo współwłaścicieli gospodarstwa rolnego albo przedsiębiorstwa,
  • W przypadku, gdy współwłaścicielem albo współwłaścicielami gospodarstwa rolnego albo przedsiębiorstwa są osoby fizyczne - również ich małżonków - o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o niepozostawaniu w związku małżeńskim, albo o ustanowionej rozdzielności majątkowej.
Pytanie 17
Czy mogę zakupić środek transportu w ramach kosztów kwalifikowalnych?
Tak o ile pojazd ten jest nowy i nie jest samochodem osobowym przeznaczonym do przewozu mniej niż 8 osób z kierowcą.
Pytanie 18
Czym są koszty ogólne?
Koszty ogólne wynikające z rozporządzenia nr 1305/2013 to:
Honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności.
Dane koszty nie mogą być wyższe niż 10% całej sumy dofinansowania.
Pytanie 19
Czy mogę podjąć każdą działalność gospodarczą w ramach dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej?
Według rozporządzenia z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wykluczone są działalności sklasyfikowane w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako:
 

1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
2) górnictwo i wydobywanie;
3)   działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
4)   przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
5)   wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
6)   produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
7)  produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
8)   produkcja metali;
9)   produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
10) transport lotniczy i kolejowy;
11) gospodarka magazynowa.
               
Pytanie 20
Co powinno zawierać zaświadczenie z KRUS, jeśli chcę otworzyć działalność określoną w PKD jako produkcja artykułów spożywczych?
Należy przedstawić zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, które będzie zawierać informację o statusie ubezpieczonego i w jakim zakresie jest ubezpieczony.
Pytanie 21
Jakie należy złożyć dokumenty i do kiedy aby ubiegać się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?
Należy dostarczyć do biura Lokalnej Grupy Działania wypełniony wniosek ( 2 papierowe egzemplarze i jeden zapisany na płycie CD wraz z załącznikami i biznesplanem) osobiście lub przez wyznaczonego pełnomocnika w terminie określonym w konkursie ogłoszonym na stronie internetowej.

Pytania i odpowiedzi dotyczące projektów realizowanych w ramach PROW znajdują się także na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod następującym adresem:
http://www.arimr.gov.pl

 

Top