Pozostałe dokumenty

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00010-6933-UM1040008/15 z dnia 17.05.2016r. <pobierz plik>
Załączniki do umowy:
- Lokalna Strategia Rozwoju <pobierz plik>
- Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (wersja aktualna obowiązujaca od dnia 15.03.2017r.) <pobierz plik>
- Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (wersja archiwalna obowiązujaca do dnia 15.03.2017r.)
<pobierz plik>
- Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR <pobierz plik>
- Regulamin organu decyzyjnego (wersja aktualna, przyjęta uchwałą WZC w dniu 10.11.2016r.) <pobierz plik>
- Regulamin organu decyzyjnego (wersja archiwalna)
 <pobierz plik>
- Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów <pobierz plik>
- Opisy stanowisk precyzujące podział obowiazków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD (wersja aktualna obowiązująca od dnia 13.02.2017r.) <pobierz plik>
- Opisy stanowisk precyzujące podział obowiazków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD (wersja archiwalna obowiązująca do dnia 13.02.2017r.)
<pobierz plik>
- Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego w ramach projektów grantowych <pobierz plik>
- Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów <pobierz plik>

- Zestawienie rzeczowo-finansowe na lata 2014-2020 <pobierz plik>
- Plan wydatków na rok 2016 i 2017 <pobierz plik>
- Harmonogram realizacji planu komunikacji w roku 2016 <pobierz plik>
- Harmonogram realizacji planu komunikacji w roku 2017 (wersja aktualna obowiązująca od dnia 22.03.2017r. <pobierz plik>)
- Harmonogram realizacji planu komunikacji w roku 2017 (wersja archiwalna obowiązujaca do dnia 22.03.2017r. 
 <pobierz plik>)

Wytyczne w zakresie realizacji równości szans i niedyskryminacji oraz zasady rowności szans kobiet i mężczyzn: <pobierz plik>
Poradnik dotyczący rowności szans kobiet i mężczyzn  w funduszach unijnych na lata 2014-2020 <pobierz plik>
Poradnik dotyczący realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osob z niepełnosprawnościami <pobierz plik>

Zasady przyznawania pomocy w ramach LSR <pobierz plik>

Top