Ogłoszenie o naborze nr 6/2020 - Rozwijanie działalności gospodarczej


NABÓR ANULOWANY dn. 18.03.2020 r.
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR Nr 6/2020
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
Cel ogólny 2 Zwiększenie ilości i dostępności miejsc pracy oraz wzrost przedsiębiorczości mieszkańców, w tym z zastosowaniem wsparcia dla rozpoczynających działalność gospodarczą
Cel szczegółowy 2.2 Rozwój przedsiębiorstw oraz zwiększenie liczby miejsc pracy
Przedsięwzięcie 2.2.1 Wsparcie przedsiębiorczości; nowe miejsca pracy (Leader)
na operacje
z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: rozwijanie działalności gospodarczej

I. Termin składania wniosków

Termin, od którego można składać wnioski: 25.02.2020 r.
Termin, do którego można składać wnioski: 25.03.2020 r.
w godzinach 8.00-16.00


 II. Miejsce składania wniosków

Biuro Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
ul. Plac Kościuszki 21
16-150 Suchowola


III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

  1. Wnioski należy składać w terminie naboru, bezpośrednio do biura Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański zwaną dalej „LGD”, co oznacza osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną.

  2. Wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej (trwale spięty), wypełniony elektronicznie i wydrukowany lub wypełniony odręcznie (w sposób czytelny np. pismem drukowanym) wraz z wersją elektroniczną (na płycie CD/DVD) składa się w 2 egzemplarzach.

  3.  Dodatkowo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową.

  4. Złożenie wniosku potwierdza się na pierwszej stronie jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku o przyznanie pomocy, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

  5. Termin złożenia wniosku o przyznanie pomocy uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż data i godzina zakończenia terminu naboru wniosków.

  6. W przypadku wystąpienia kopii dokumentów dołącza się je w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa lub podmiot, który wydał dokument, bądź w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

IV. Formy wsparcia

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji – do 70% kosztów kwalifikowalnych. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.
 

V. Zakres tematyczny operacji

Dofinansowanie można otrzymać na: rozwój działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.)  

VIWarunki udzielenia wsparcia

Wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) zwanego dalej „Rozporządzeniem LSR”. Operacja musi być zgodna z PROW 2014-2020 oraz realizować wskaźniki określone w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański zwanej dalej „LSR” - zgodnie z zakresem tematycznym naboru.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

  1. W ramach konkursu obowiązują dodatkowe warunki udzielenia wsparcia:

  1. wnioskowana kwota pomocy nie może być wyższa niż 291 269,00 zł

  2. uzależnienie wysokości wnioskowanej kwoty pomocy w odniesieniu do tworzonych miejsc pracy:

    1. wysokość wsparcia do 100 000,00 zł – w przypadku gdy wnioskodawca deklaruje utworzenie jednego miejsca pracy;

    2. wysokość wsparcia do 200 000,00 zł – w przypadku gdy wnioskodawca deklaruje utworzenie dwóch miejsc pracy;

    3. wysokość wsparcia do 291 269,00 zł – w przypadku gdy wnioskodawca deklaruje utworzenie trzech lub więcej miejsc pracy;

  1. Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:

  1. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych – nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573), zwanej dalej „organizacją pozarządową”, w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013;

  2. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

  3. operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany, poza tym obszarem;

  4. inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”;

  5. operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;

  6. minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.

  7. podmiot ten wykaże, że:

  • posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

  • posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

  • posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub

  • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

  1. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

  2. została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi;

  1. W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce.

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

  1. osobą fizyczną, jeżeli:

  • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

  • jest pełnoletnia,

  • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1292 z późn. zm.)

  • miejsce wykonywania  działalności gospodarczej, oznaczone adresem wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku, gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1292 z późn. zm.), a w przypadku braku takiego wpisu, jeżeli miejsce zamieszkania takiej osoby znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

    1. osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

    2. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

    3. W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w pkt 1 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.

    4. W przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1292 z późn.zm.), pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

Pomoc na operację przyznawana jest, jeżeli:

  1. podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1292 z późn. zm.), oraz nadal wykonuje tę działalność;

  2. operacja zakłada:

  1. utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę;

  2. utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

  1. podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy w tym zakresie;

  2. podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie tworzenie lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych lub w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - w przypadku ubiegania się o przyznanie tej pomocy przez podmiot, który wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów;

  3. w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, warunki określone w pkt 1, 3 i 4 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki. Warunek, o którym mowa w pkt 1, jest spełniony, jeżeli każdy ze wspólników spółki cywilnej wykonywał działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej lub we własnym imieniu przez okres wskazany w pkt 1 oraz nadal wykonuje tę działalność;

  4. przepisów zawartych w punkcie 2 nie stosuje się w przypadku, gdy suma kwot pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy, o której przyznanie podmiot ten ubiega się za realizację danej operacji, nie przekracza 25 tys. złotych;

  5. utworzenie miejsca pracy w wyniku realizacji danej operacji nie może być uznane za spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2, w odniesieniu do innej operacji.

  6. Beneficjent zobowiąże się do osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

Pomoc na operację nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

  1. działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;

  2. górnictwo i wydobycie;

  3. działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobycie;

  4. przetwarzanie i konserwacja ryb, skorupiaków i mięczaków;

  5. wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;

  6. produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;

  7. produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;

  8. produkcja metali;

  9. produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;

  10. transport lotniczy i kolejowy;

  11. gospodarka magazynowa.

Koszty kwalifikowalne:

1. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

  1. ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na  rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich i uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”

  2. zakupu robót budowlanych lub usług,

  3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

  4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

  5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,

  6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,

  7. zakupu rzeczy innych niż wymienione w ppkt e) i f), w tym materiałów,

  8. podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013

– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

2. Kosztem kwalifikowanym jest także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013. Wartość wkładu rzeczowego, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.

3. Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.

4. W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.

5. Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.

6. Limitu dotyczącego kosztów zakupu środków transportu, o którym mowa w pkt. 5, nie stosuje się do środków transportu innych niż pojazdy silnikowe w rozumieniu art. 2 pkt. 32 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.)

7. Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały:

  1. poniesione od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.,

  2. poniesione zgodnie z przepisami:

  • o zamówieniach publicznych, w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,

  • ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi na podstawie art. 43a ust. 6 tej ustawy – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie

  1. poniesione w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego;

  2. uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli Beneficjent:

  1. zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku – nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania;

  2. zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;

  3. udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.

Zobowiązania beneficjenta realizującego operację:

  1. zapewnienie trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013, a w przypadku beneficjenta prowadzącego mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – zapewnienie trwałości operacji do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

  2. spełnianie warunków dotyczących rodzaju beneficjenta do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

  3. osiągnięcie wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie.

  4. niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy

  5. przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.

  6. przestrzeganie warunków i sposobu pozyskiwania od beneficjenta danych, które jest on obowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa oraz warunków i sposobu pozyskiwania przez LGD od beneficjenta danych dotyczących realizacji operacji, niezbędnych do monitorowania wskaźników określonych w LSR.

  7. uwzględnianie wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie rachunkowości, albo wykorzystywania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013.

  8. dokonywania zmian w umowie.

Wskaźniki

Informujemy, że zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański w ramach ogłoszonego naboru planuje się realizację wskaźnika:

  • produktu - Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

  • rezultatu – Liczba utworzonych miejsc pracy.

Wnioskodawca na etapie konstruowania wniosku o przyznanie pomocy powinien zawrzeć w/w wskaźnik specyficzny dla operacji.
 
Warunki wyboru operacji

  1. Operacja musi spełnić warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.)

  2. Operacja musi być zgodna z LSR, w tym: 

  1. zakładać realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;

  2. być zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym z warunkami, o których mowa w art. 18a ust. 1 ustawy RLKS, oraz na realizację której może być udzielone wsparcie w formie, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1167);

  3. być zgodna z zakresem tematycznym, o którym mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. c ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1167);

  4. być objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013.

  1. Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę zostaną umieszczone na liście operacji wybranych  do dofinansowania.

  2. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

    1. procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku, gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,

    2. liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji zintegrowania podmiotów, zasobów lub celów, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku, gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,

    3. o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

VII. Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne kryteria wyboru, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji, wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji. Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej www.biebrza-leader.pl oraz w wersji papierowej w biurze LGD.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 33 punkty. Operacja, aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 10 punktów.

VIII. Finanse

  1. Maksymalna wysokość wsparcia operacji wynosi -  291 269,00 zł (do 70% kosztów kwalifikowalnych).

  2. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł (do 70% kosztów kwalifikowalnych).

  3. Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru: 873 807,54 zł

  4. Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego stanowiącego minimum 30% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

IX. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański:

  1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański (pobierz plik)

  2. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 (pobierz plik)

  3. Karta oceny wniosku i wyboru operacji (pobierz plik)

  4. Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (pobierz plik)

  5. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański (pobierz plik);

Wykaz dokumentów:

  1. Wzór wniosku o przyznanie pomocy (pobierz plik .excel), (pobierz plik .pdf) + Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy (pobierz plik .pdf)

  2. Biznesplan (pobierz plik), (pobierz plik .pdf) + Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (pobierz plik .pdf) + tabele finansowe 7.1,9.1,9.2,9.3,9.4 (pobierz plik .excel)

  3. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (pobierz plik .pdf), (pobierz plik .excel) + Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa (pobierz plik .pdf)

  4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pobierz plik) + Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24.10.2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (pobierz plik)

  5. Wzór umowy o przyznanie pomocy (pobierz plik .pdf)

  • Załącznik nr 1 do umowy: zestawienie rzeczowo – finansowe (pobierz plik .pdf)

  • Załącznik nr 2 do umowy: Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (pobierz plik .pdf)

  • Załącznik nr 3 do umowy: Kary Administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pobierz plik .pdf)

  • Załącznik nr 3 A do umowy: Kary Administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pobierz plik .pdf)

  • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (pobierz plik .pdf)(pobierz plik .excel) + Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji (pobierz plik .pdf)

  1. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/IPRO) (pobierz plik) + Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (pobierz plik)

  2. Wzór wniosku o płatność (pobierz plik . pdf), (pobierz plik . excel) + Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność (pobierz plik .pdf)

  • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu – przykładowy wzór (pobierz plik) + Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu (pobierz plik)

  1. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pobierz plik)

  2. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jako osoby świadczącej lub udostępniającej wkład rzeczowy (pobierz plik)

  3. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągniecia wskaźniki (pobierz plik)

Dodatkowe dokumenty wymagane przez LGD:

  1. Oświadczenie do LGD - zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz plik)

  2. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową – oryginał (pobierz plik);

  3. Wnioskodawca jeżeli uzna za stosowne może dołączyć inne dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru

X. Inne ważne informacje

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz umowy z załącznikami o udzielenie wsparcia, Lokalna Strategia Rozwoju dostępne są w wersji elektronicznej na stronach: www.biebrza-leader.pl, www.arimr.gov.pl oraz www.wrotapodlasia.pl

Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia, konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek – zasady składania protestu opisane są w § 17 Procedury oceny wniosku i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia oraz w ustawie o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 378).
Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku na każdym etapie oceny i wyboru wniosku. W tym celu Wnioskodawca powinien złożyć w Biurze Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański pismo wycofujące wniosek o przyznanie pomocy lub inną deklarację związaną z wnioskiem, podpisane przez siebie lub osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy.
W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański: ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola Tel/Fax. 85 712 83 07, e-mail:
katarzynamisztal@biebrza-leader.pl, www.biebrza-leader.pl 
Miejsca udostępnienia pełnej dokumentacji dotyczącej naboru:

  • strona internetowa Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański: www.biebrza-leader.pl (zakładka konkursy PROW)

  • bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański: Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola

Dokumenty programowe:

Niniejszy nabór realizowany jest w oparciu o następujące akty i dokumenty programowe:
1) Ustawa o RLKS – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1167);
2) Ustawa o EFRROW – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 627 z późn. zm.)
3) Rozporządzenie w sprawie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.)
4) Ustawa Prawo przedsiębiorców – ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.).
5) Rozporządzenie 1303/2013 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz. Urz. UE L 347, str. 320 z 20.12.2013 z późn. zm.)
6) Rozporządzenie nr 1305/2013 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. (Dz. Urz. UE. L Nr 347, str. 487, z późn. zm.)
7) Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24.10.2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543);
8) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 396 z późn. zm.).
9) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE. L Nr 187, str.1, z 26.06.2014 z późn. zm.).
10) Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 311 z późn. zm.).
11) Wytyczne nr 6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
12) Wytyczne nr 3/1/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 21.03.2017r. w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania.

Top