Ogłoszenie o naborze - Nabór nr 7/2021 - Programy aktywności lokalnej (EFS)

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
NABÓR 7/2021
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański
  
Cel główny 3: Wzrost aktywności, integracji społecznej i partycypacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zwiększenie aktywności społecznej a w konsekwencji zawodowej, w tym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji.
Cele szczegółowe do celu 3:  3.1: Poprawa integracji społecznej obszaru LGD
Przedsięwzięcie 3.1.1 Aktywna integracja społeczna (EFS)
na operacje z zakresu typu projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji
 
w ramach
Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 
Nr naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-019/21

 

I.Termin składania wniosków:

- Termin, od którego można składać wnioski - 12.10.2021 r. od godziny 08:00
- Termin, do którego można składać wnioski - 05.11.2021 r. do:

- godziny 15:00 - wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie XML (za pomocą aplikacji GWA2014(EFS))

- godziny 16.00 - wersję papierową wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (wraz z wersją elektroniczną (na nośniku CD/DVD), potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku i oświadczeniem do LGD).

II.Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański

Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola

III.Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są:

 • w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFS), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 2.2.3

Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.

 • w wersji papierowej, do siedziby LGD, należy złożyć:

  • 2 egzemplarze wniosku (oryginał i kopia lub dwa oryginały),

  • wydrukowane Potwierdzenie przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,

  • Oświadczenie do LGD (załącznik nr 3 do Ogłoszenia),

  • do wersji papierowej należy dołączyć elektroniczną wersję wniosku (XML i/lub PDF) nagraną na nośniku elektronicznym (CD/ DVD).

IV.Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V.Warunki udzielenia wsparcia 

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy 3.1: Poprawa integracji społecznej obszaru LGD, przedsięwzięcie 3.1.1 Aktywna integracja społeczna (EFS) – Programy Aktywności Lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  W ramach naboru mogą być składane projekty zgodne z typem projektu nr 6 zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania[1] oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:

 1. instytucje pomocy i integracji społecznej:

 1.   jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
  o pomocy społecznej;

 2. jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 3. inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej);

 1. podmioty ekonomii społecznej[2]:

 1.   spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;

 2. jednostki reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ);

 3. organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 4. spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy lub spółdzielnie inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze;

 5. koła gospodyń wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich;

 6. zakłady pracy chronionej, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

 1. jednostki sektora finansów publicznych (w tym JST), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej).

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń).

Na co można otrzymać dofinansowanie?
 
Zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do uchwały nr 212/3710/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25.06.2021 roku - Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (zwany dalej  SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Fundusz Biebrzański w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 6 w ramach Działania 9.1, tj.:
 
Programy aktywności lokalnej
[3] – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji[4]:

 1. Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności;

 2. Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy;

 3. Instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy (łącznie z działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej);

 4. Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o naborze) zgodnie z którymi Rada LGD dokonuje wyboru operacji.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji przez Radę wynosi 8 punktów. Maksymalna liczba punktów wynosi 24.

VI.Finanse

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi  718 567,10 PLN.
 
Wartość dofinansowania w projekcie nie może przekroczyć 239.522,36 zł.
W ramach naboru stosuje się ograniczenie kwoty dofinansowania w projekcie w odniesieniu do obowiązkowego wskaźnika produktu:
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie, która nie może przekroczyć 11.976 zł / osobę.
Sposób sprawdzania warunku: jeśli kwota dofinansowania w projekcie wynosi np. 230.000 zł oraz w ramach projektu zakłada się wsparcie skierowane do 22  osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie, wówczas warunek uznaje się za spełniony, gdyż kwota dofinansowania w przeliczeniu na jednego uczestnika wynosi 10.454,54 zł. (230.000 zł / 22 osoby), czyli jest niższa od kwota wskazanej w ogłoszeniu.
 
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 95%.
Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wydatków kwalifikowanych projektu.

 1. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański:
•        Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański;
•        Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR;
•        Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański.

 
Zestawienie dokumentów:
 1. Warunki udzielania wsparcia <pobierz dokument>

 2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu <pobierz dokument>

 3. Wzór oświadczenia do LGD Fundusz Biebrzański <pobierz dokument>

 4. Wzór oświadczenia o stosowaniu klauzul społecznych <pobierz dokument>

 5. Karta oceny wniosku i wyboru operacji <pobierz dokument>

 6. Lista warunków udzielenia wsparcia <pobierz dokument>

 7. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR <pobierz dokument>

 8. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 <pobierz dokument>

 9. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego <pobierz dokument>

 10. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług <pobierz dokument>

 11. Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 <pobierz dokument>

 12. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmioty inne niż LGD <pobierz dokument>

 13. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe <pobierz dokument>

 14. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe <pobierz dokument>

 15. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem <pobierz dokument>

 16. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 <pobierz dokument>

 17. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS <pobierz dokument>

 18. Potwierdzenie złożenia wniosku <pobierz dokument>

 19. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański <pobierz dokument>

 20. Lokalne kryteria wyboru operacji obowiązujące w ramach ogłoszonego naboru <pobierz plik>

 21. Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji danego rodzaju projektów w ramach Działania 9.1 <pobierz plik>

 22. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w Priorytecie Inwestycyjnym 9i <pobierz plik>

 23. Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności społecznej i wskaźnika efektywności zatrudnieniowej <pobierz plik>

VIII.Inne ważne informacje

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR (Załącznik nr 7). Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku na każdym etapie oceny. W przypadku wycofania wniosku przez podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest on do pisemnego zawiadomienia LGD o wycofaniu wniosku.
 
Informacja o LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia są dostępne:


a) w biurze Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola;
b) na stronie internetowej 
Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański;

 

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola tel./faks: (85) 71-28-307

Doradca ds. EFS – Małgorzata Bobryk, e-mail: malgorzatabobryk@biebrza-leader.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).
Koordynator ds. wdrażania RPO, e-mail:
 annawirkowska@biebrza-leader.pl 

 
[1]  Dotyczy operacji własnych LGD (z wyłączeniem typu projektu  12), projektów grantowych oraz projektów w ramach typu 11.
[2] Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
[3] OPS i PCPR realizuje program aktywności lokalnej w formie lokalnego programu pomocy społecznej, o których mowa w art. 110 ust. 10 oraz art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
[4] Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS są uznawane za kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującą aktywną integrację społeczną i zawodową.

Top