Ogłoszenie o naborze - Nabór nr 15/2018 - Aktywna integracja społeczna (Warsztaty Terapii Zajęciowej)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR nr 15/2018
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju
Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański 
 
Cel główny 3: Wzrost aktywności, integracji społecznej i partycypacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zwiększenie aktywności społecznej a w konsekwencji zawodowej, w tym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji.
Cele szczegółowe do celu 3:  3.1: Poprawa integracji społecznej obszaru LGD
Przedsięwzięcie 3.1.1 Aktywna integracja społeczna (EFS) – Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach WTZ
na operacje z zakresu typu projektu nr 8
Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ

w ramach
Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
 
 
Nr naboru w GWA RPPD.09.01.00-IZ.00-20-059/18
 

I.Termin składania wniosków:
Termin, od którego można składać wnioski:  10.09.2018 r. od godziny 08:00.

Termin, do którego można składać wnioski: 24.09.2018 r. do
 • godziny 15:00 - wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie XML (za pomocą aplikacji  GWA2014)
 • godziny 16.00 - wersję papierową wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (wraz z wersją elektroniczną (na nośniku CD/DVD), potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku i oświadczeniem do LGD).

II.Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański

Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola

III.Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są:

 • w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFS), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 2.0.6

         Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku

 • w wersji papierowej wnioski powinny być złożone:

  • w dwóch egzemplarzach wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały) wraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,

  • Oświadczenie do LGD (załącznik nr 3 do Ogłoszenia),

do wersji papierowej należy dołączyć elektroniczną wersję wniosku (XML i/lub PDF) nagraną na nośniku elektronicznym (CD/ DVD).

IV.Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V.Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy 3.1: Poprawa integracji społecznej obszaru LGD, przedsięwzięcie 3.1.1 Aktywna integracja społeczna (EFS) zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  W ramach naboru mogą być składane projekty zgodne z typem projektu nr 8b zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski?

Podmioty z obszaru realizacji LSR (inne niż Lokalne Grupy Działania) lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności:

 1. instytucje pomocy i integracji społecznej:

 1.             jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
  o pomocy społecznej;

 2. jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 3. inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej);

 1. podmioty ekonomii społecznej[1]:

 1.             przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne;

 2. podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ);

 3. organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 4. podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej;

 1. jednostki sektora finansów publicznych (w tym JST), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej).

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 8, tj.:
Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ poprzez:
8a)   zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ oraz objęcie tych osób usługami aktywnej integracji; wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych w ZAZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie tych osób do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ
[2];
8b)   wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ; wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji.

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o naborze) zgodnie z którymi Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 12,3 punktów.

(Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę w wysokości 30% maksymalnej liczby punktów).

VI.Finanse

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 400 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 500 000,00 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 95%.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wydatków kwalifikowanych projektu.


VII.Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 
Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański:

 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański;

 • Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR;

 • Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański.

Zestawienie dokumentów:

 1. Warunki udzielania wsparcia <pobierz plik>

 2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu <pobierz plik>

 3. Wzór oświadczenia do LGD Fundusz Biebrzański <pobierz plik>

 4. Wzór oświadczenia o stosowaniu klauzul społecznych <pobierz plik>

 5. Karta oceny wniosku i wyboru operacji <pobierz plik>

 6. Lista warunków udzielenia wsparcia <pobierz plik>

 7. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR <pobierz plik>

 8. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 <pobierz plik>

 9. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego <pobierz plik>

 10. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług <pobierz plik>

 11. Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 <pobierz plik>

 12. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS , realizowanego przez podmioty inne niż LGD <pobierz plik>

 13. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe <pobierz plik>

 14. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe <pobierz plik>

 15. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz  z wekslem <pobierz plik>

 16. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 <pobierz plik>

 17. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS <pobierz plik>

 18. Potwierdzenie złożenia wniosku <pobierz plik>

 19. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański <pobierz plik>

 20. Lokalne kryteria wyboru operacji obowiązujące w ramach ogłoszonego naboru <pobierz plik>

 21. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w priorytecie inwestycyjnym 9i <pobierz plik>

VIII.Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR (Załącznik nr 7).
Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku na każdym etapie oceny. W przypadku wycofania wniosku przez podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest on do pisemnego zawiadomienia LGD o wycofaniu wniosku.
 
Informacja o LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia są dostępne:
a) w biurze Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola;
b)
na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański;
 
W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola
tel./faks: (85) 71-28-307
Doradca ds. EFS – Małgorzata Bobryk, e-mail:
malgorzatabobryk@biebrza-leader.pl
Koordynator ds. wdrażania EFS i projektów grantowych
tel. 85 71-28-307
e-mail:
annawirkowska@biebrza-leader.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

 


[1] Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

[2] W ramach przedmiotowego konkursu nie są wspierane projekty dotyczące typu 8a.

Top