Ogłoszenie o naborze - Nabór nr 13/2018 - Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (EFS)


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

Nabór nr 13/2018

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański

 

Cel główny 2: Zwiększenie ilości i dostępności miejsc pracy oraz wzrost przedsiębiorczości mieszkańców, w tym z zastosowaniem wsparcia dla rozpoczynających działalność gospodarczą.

Cele szczegółowe do celu 2: 2.1 Zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kompetencji zawodowych mieszkańców obszaru LGD

Przedsięwzięcie 2.1.1 Tworzenie mikroprzedsiębiorstw – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (EFS)

na operacje z zakresu typu projektu nr 3

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

w ramach

Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 

Nr naboru w GWA RPPD.09.01.00-IZ.00-20-038/18

 

I.Termin składania wniosków:

- Termin, od którego można składać wnioski - 04.06.2018 r. od godziny 08:00
- Termin, do którego można składać wnioski - 18.06.2018 r. do:
    - godziny 15:00 - wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie XML (za pomocą aplikacji GWA2014)
    - godziny 16.00 - wersję papierową wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (wraz z wersją elektroniczną (na nośniku CD/DVD), potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP          elektronicznej wersji wniosku i oświadczeniem do LGD).

II.Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański

Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola

III.Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są:

 • w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFS), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 2.0.4

          Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.

 • w wersji papierowej wnioski powinny być złożone:

  • w dwóch egzemplarzach wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały) wraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,

  • Oświadczenie do LGD (załącznik nr 3 do Ogłoszenia),

          do wersji papierowej należy dołączyć elektroniczną wersję wniosku (XML i/lub PDF) nagraną na nośniku elektronicznym (CD/ DVD).

IV.Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację (projekt) przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V.Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy do celu 2: 2.1 Zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kompetencji zawodowych mieszkańców obszaru LGD, przedsięwzięcie 2.1.1 Tworzenie mikroprzedsiębiorstw – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (EFS) zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, typ projektu 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania  oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 
Beneficjent/Projektodawca – jednostka będąca operatorem wsparcia, składająca do lokalnej grupy działania wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, za pośrednictwem której osoby fizyczne (Uczestnicy projektu) otrzymują wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące  typu projektu 3 w ramach Działania 9.1, tj.:
Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej [1] obejmujące:

 • indywidualne doradztwo [2] w  zakresie przygotowania biznesplanu;

 • dotacja inwestycyjna[3];

 • wsparcie pomostowe:

 • finansowe przez okres 12 miesięcy (przez pierwsze 6 m-cy: do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku ogłoszenia naboru na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej – zgodnie z katalogiem wydatków; kolejne 6 m-cy: pokrycie opłat publiczno – prawnych);

 • specjalistyczne wsparcie towarzyszącej[4] (indywidualne doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu, doradztwo inwestycyjne, w zakresie podejmowania/wdrażania działań innowacyjnych).

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o naborze) oraz ujęte w załączniku nr 21 do Ogłoszenia o naborze, wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 12,3 punktów.

(Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę w wysokości 30% maksymalnej liczby punktów).

VI.Finanse

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 1 050 000,00 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: nie dotyczy
Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego: - minimum 5% wydatków kwalifikowanych projektu.
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95 %.

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

Załącznik nr 1: Warunki udzielania wsparcia <pobierz plik>

Załącznik nr 2: Wzór wniosku o dofinansowanie projektu <pobierz plik>
Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia do LGD Fundusz Biebrzański <pobierz plik>
Załącznik nr 4: Wzór oświadczenia o stosowaniu klauzul społecznych <pobierz plik>
Załącznik nr 5: Karta oceny wniosku i wyboru operacji <pobierz plik>
Załącznik nr 6: Lista warunków udzielenia wsparcia <pobierz plik>
Załącznik nr 7: Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR <pobierz plik>
Załącznik nr 8 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie <pobierz plik>
Załącznik nr 9: Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług obowiązujący dla naborów ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z EFS <pobierz plik>
Załącznik nr 10: Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 <pobierz plik>
Załącznik nr 11: Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS , realizowanego przez podmioty inne niż LGD <pobierz plik>
Załącznik nr 12: Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe <pobierz plik>
Załącznik nr 13: Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe <pobierz plik>
Załącznik nr 14: Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz  z wekslem <pobierz plik>
Załącznik nr 15: Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 <pobierz plik>
Załącznik nr 16: Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS <pobierz plik>
Załącznik nr 17: Wzór potwierdzenia złożenia wniosku <pobierz plik>
Załącznik nr 18: Zasady realizacji projektów w ramach działania  9.1 typ projektu nr 3 <pobierz plik>
Załącznik nr 18.1: Regulamin rekrutacji z załącznikami <pobierz plik>
Załącznik nr 18.2: Regulamin przyznawania wsparcia z załącznikami <pobierz plik>
Załącznik nr 19 Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego <pobierz plik>
Załącznik nr 20: Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański <pobierz plik>
Załącznik nr 21: Lokalne kryteria wyboru operacji obowiązujące w ramach ogłoszonego naboru <pobierz plik>

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR (Załącznik nr 7).
Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku na każdym etapie oceny. W przypadku wycofania wniosku przez podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest on do pisemnego zawiadomienia LGD o wycofaniu wniosku.

 

Informacja o LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia są dostępne:
a) w biurze Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola;
b) na stronie internetowej:
www.biebrza-leader.pl ;

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola
tel./faks: (85) 71-28-307
Doradca ds. EFS – Małgorzata Bobryk, e-mail:
malgorzatabobryk@biebrza-leader.pl

Koordynator ds. wdrażania EFS i projektów grantowych
tel. 85 71-28-307
e-mail:
annawirkowska@biebrza-leader.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

 
[1] Realizacja w ramach RLKS od II kw. 2017 r. (konkursy zamknięte czasowo), rekomendowane jako projekty „własne” LGD. 
[2] Indywidualne doradztwo ma charakter fakultatywny i stanowi uzupełnienie podstawowej usługi, jaką jest dotacja inwestycyjna oraz wsparcie pomostowe finansowe.
[3] Maksymalna kwota dotacji dla jednego podmiotu nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Beneficjent ma obowiązek monitorowania prawidłowości wydatkowania środków na rozwój działalności gospodarczej przyznanych uczestnikowi projektu w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej. Data rozpoczęcia działalności powinna być tożsama z datą jej zarejestrowania. Minimalny obowiązkowy okres prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu wynosi 12 miesięcy.
[4] Specjalistyczne wsparcie towarzyszące ma charakter fakultatywny i stanowi uzupełnienie podstawowej usługi, jaką jest dotacja inwestycyjna oraz wsparcie pomostowe finansowe.

Top