Nabór nr 2/2017 - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR Nr 2/2017 w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
Cel ogólny 2 Zwiększenie ilości i dostępności miejsc pracy oraz wzrost przedsiębiorczości mieszkańców, w tym z zastosowaniem wsparcia dla rozpoczynających działalność gospodarczą
Cel szczegółowy 2.2 Rozwój przedsiębiorstw oraz zwiększenie liczby miejsc pracy
Przedsięwzięcie 2.2.2 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Leader)
na operacje z zakresu: podejmowanie działalności gospodarczej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 
 
I. Termin składania wniosków
Termin, od którego można składać wnioski: 27.12.2016 r.
Termin, do którego można składać wnioski: 25.01.2017 r.
w godzinach 8.00-16.00
 
II. Miejsce składania wniosków
Biuro Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
ul. Plac Kościuszki 21
16-150 Suchowola
 
III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Wnioski należy składać w terminie naboru, bezpośrednio do biura LGD, co oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (na płytce CD/DVD).
Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na pierwszej stronie jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku o przyznanie pomocy, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański.
 
IV. Formy wsparcia
Zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański w ramach wsparcia można uzyskać premię w wysokości 60 000,00 zł na jedną operację.
 
 
V. Warunki udzielenia wsparcia
 
Zakres tematyczny operacji
 
Podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020; Dz.U z 2015 poz. 1570 z późn. zm.).
 
 
Kryteria wyboru operacji
 
Aby operacja została wybrana do finansowania musi przejść pozytywnie weryfikację wstępną, pod względem zgodności z Programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru operacji.
 
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, Lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia znajdują się na stronie internetowej
www.biebrza-leader.pl oraz w biurze LGD.
 
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru wynosi 36 punktów. Operacja aby mogła zostać wybrana do finansowania musi uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów co stanowi 11 punktów.
 
W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

 1. Procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,

 2. Liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji zintegrowania podmiotów, zasobów lub celów, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryteriów, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,

 3. O miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

 
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
 
Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014-2020) oraz realizować wskaźniki określone w LSR na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
- zgodnie z zakresem tematycznym naboru.
 
O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

 1. osobą fizyczną, jeżeli

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

 • jest pełnoletnia,

 • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.)

Pomoc jest przyznawana podmiotowi któremu:

 1. został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:

 • koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych - nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pożytku publicznego będącą organizacją pozarządową w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013;

 • operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

 • operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;

 • inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 z późn. zm.);

 • operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;

 • minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;

 • realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

 1. W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce.

 
Pomoc na operację przyznawana jest jeżeli,

 1. Podmiot obiegający się o jej przyznanie:

 • Nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,

 • W okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

- i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operacje w tym zakresie.

 1. Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i  jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:

 • Zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub

 • Utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

 1. Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji:

 • Mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w §17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 poz. 1570 z późn.zm.);

 • Nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim LSR;

 1. Biznesplan o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 5 w/w rozporządzenia, jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.

 2. Beneficjent zobowiąże się do osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej;

 3. Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że:
  a) pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli beneficjent:

 • podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy  z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

 • zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności, o której mowa w lit. a - w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a,

 • uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją;

  b) druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem.

 
VI. Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 60 000,00  zł na jedną operację.
Limit środków w ramach ogłoszonego naboru: 720 000,00 zł
Premia będzie wypłacona w formie płatności ryczałtowej w wysokości 100% kosztów wskazanych we wniosku i biznesplanie.
 
VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy, oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa, lub podmiot który wydał dokument, bądź w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 
Wykaz dokumentów:

 • Wzór wniosku o przyznanie pomocy (pobierz plik) + Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy (pobierz plik)

 • Biznesplan (pobierz plik) + Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (pobierz plik)

 • Wzór umowy o przyznanie pomocy (pobierz plik)

 • Załącznik nr 2 do Umowy: Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (pobierz plik)

 • Wzór wniosku o płatność (pobierz plik) + Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność (pobierz plik) + Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów (pobierz plik)

 • Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz plik)

 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański (pobierz plik)

 • Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 (pobierz plik)

 • Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (pobierz plik)

 
VIII. Inne ważne informacje
Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz umowy z załącznikami o udzielenie wsparcia dostępne w wersji elektronicznej na stronach:
www.biebrza-leader.pl www.arimr.gov.pl oraz www.wrotapodlasia.pl
 
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek – zasady składania protestu opisane są w § 17 Procedury oceny wniosku i wyboru operacji  oraz ustalania kwot wsparcia – Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 31/VIII/2016 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański z dnia 10 listopada 2016 r. oraz w ustawie o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 378).
 
W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański: ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola
Tel/fax. 85 712 83 07, e-mail:
katarzynakorzeniewska@biebrza-leader.pl www. biebrza-leader.pl

Top