Komunikat do naboru nr 7/2021- zmiana wzoru umowy o dofinansowanie projektuKomunikat do naboru nr 7/2021 (nr w GWA: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-019/21)

dotyczący zmiany zapisów umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS realizowanego przez podmiot inny niż LGD
 
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie ulega załącznik do ogłoszenia o naborze wniosków – Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD. tj. Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU).
 
Zapisy OWU uległy zmianie w następującym zakresie:
- doprecyzowano informację w zakresie obniżenia kosztów pośrednich w przypadku, gdy z przyczyn zawinionych przez Beneficjenta mimo dwukrotnego przeprowadzenia czynności kontrolnych, brak było możliwości potwierdzenia realizacji wsparcia na rzecz uczestników projektu.
 
W załączeniu uaktualniony w ww. zakresie załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków:

  1. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD wraz z załącznikami <pobierz plik>

Powyższa zmiana obowiązuje od dnia  05.01.2022 r. (tj. dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Podlaskiego).
 
Uzasadnienie zmiany:
Wprowadzone zmiany są związane z uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 245/4431/2022 z dnia 05.01.2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 
 
 

Top