Informacja o poniesionych kosztach w układzie rodzajowym w roku 2016

Informacja o poniesionych kosztach w układzie rodzajowym Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański na dzień 31.12.2016 r. Dotyczy wyłącznie środków pochodzących ze źródeł UE (EFRROW lub EFS). <pobierz plik>

Top