Zmiana zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

Zmiana zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

Od 9 września 2019 r. obowiązują zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą:

  • dostosowania Wytycznych do przepisów  tzw. rozporządzenia omnibus, które weszło w życie 2 sierpnia 2018 r., tj. m.in. wprowadzenia obowiązku stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w przypadku projektów o dofinansowaniu do 100 000 euro,
  • zobowiązania beneficjentów i instytucji do weryfikacji kwalifikowalności podatku VAT w przypadku wydatków uczestników projektu i grantobiorców,
  • wprowadzenia nowych wyłączeń z zasady konkurencyjności i rozeznania rynku, tj. usług opiekuńczych (deinstytucjonalizacja) w projektach EFS i usług świadczonych przez personel projektu B+R zatwierdzony we wniosku o dofinansowanie,
  • rezygnacji z obowiązku aktualizacji szacowania wartości przedmiotu zamówienia przed wszczęciem postępowania,
  • uproszczenia procedury rozeznania rynku,
  • wprowadzenia możliwości zastąpienia rozeznania rynku zasadą konkurencyjności,
  • wprowadzenia możliwości podpisywania umów z wykonawcami w wersji elektronicznej (kwalifikowany podpis),
  • podniesienia limitu środków trwałych z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł, od którego istnieje obowiązek uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie konieczności pozyskania środków trwałych do projektu,
  • umożliwienia osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, będącej beneficjentem, finansowania kosztów wyposażenia stanowisk pracy personelu projektu.

Aktualna treść Wytycznych <przekierowanie do dokumentu>

Top