Zaproszenie na spotkanie doradcze w dniu 15.02.2019 r. - Małe szkoły, PAL-e, CIS-y i KIS-y

Zaproszenie na spotkanie doradcze w dniu 15.02.2019 r. - Małe szkoły, PAL-e, CIS-y i KIS-y

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański serdecznie zaprasza na spotkanie doradcze dotyczące ogłoszonych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego:

  • Typ projektu nr 5  - Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR  - nabór nr 2/2019; (Mała szkoła, tj. szkoła położona na obszarze do 20 tys. mieszkańców lub szkoła do 200 uczniów wg stanu na dzień 1 września roku szkolnego trwającego na dzień ogłoszenia naboru. Rok szkolny rozumiany jest zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe jako okres od 1 września do 31 sierpnia roku następnego);
  • Typ projektu nr 7Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS - nabór nr 1/2019;
  • typ projektu nr 6 - Programy aktywności lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji - nabór nr 4/2019

 
Spotkanie doradcze odbędzie się 15 lutego 2019 roku (piątek) w  siedzibie Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola.

Godzina spotkania Tematyka spotkania
 
godz. 900 - 1100
 
 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego
godz. 1130 - 1400
Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS
 
Programy aktywności lokalnej


Podczas spotkania omówione zostaną:

  • zasady naboru wniosków w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ projektu nr 5, 6 i 7;
  • warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru;
  • wymagane wskaźniki;
  • najczęściej występujące błędy we wnioskach o dofinansowanie;
  • platforma wymiany doświadczeń.

Liczymy na Państwa obecność!

Na zgłoszenia czekamy do dnia 15 lutego 2019 roku. Można je przesłać mailowo na nasz adres e-mail: annawirkowska@biebrza-leader.pl (skan zgłoszenia) lub złożyć osobiście w naszym biurze (Suchowola, Plac Kościuszki 21).
Formularz zgłoszeniowy
 <pobierz>

WAŻNE:
W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański informujemy, iż w sytuacji korzystania z doradztwa przez osobę/podmiot w imieniu potencjalnego wnioskodawcy prosimy aby taka osoba/podmiot korzystający z doradztwa przedłożył Lokalnej Grupie Działania – Fundusz Biebrzański upoważnienie do korzystania z doradztwa na rzecz danego Wnioskodawcy. 


W załączeniu przykładowe upoważnienie  <pobierz plik>.

Top