Zaproszenie do udziału w II etapie konsultacji społecznych zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju

Zaproszenie do udziału w II etapie konsultacji społecznych zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański w związku z decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (nr uchwały 33/441/2019) będzie ubiegała się o podwyższenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z wykonaniem postanowień § 8 ust. 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00001-6933-UM1040006/15 z dnia 17.05.2016 r., kwota określona w § 4 ust. 1 ww. umowy ze środków EFRR może zostać podwyższona maksymalnie o kwotę stanowiącą 60% kwoty środków, tj. do wysokości 5.964.288,00 zł. Dodatkowo kwota określona w § 4 ust. 1  ze środków PROW może zostać podwyższona maksymalnie o kwotę stanowiącą 11% kwoty środków, tj. do wysokości 990.000,00 zł. (podwyższenie środków może dotyczyć jedynie realizacji operacji w zakresie przedsiębiorczości, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

Zgodnie z procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w dniu 30.04.2019 r. rozpoczął się I etap konsultacji społecznych, w których mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy z obszaru LDG, mogąc zgłaszać swoje uwagi poprzez opracowane ankiety lub bezpośredni kontakt z pracownikami biura. Odbyło się również spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami samorządów, podczas którego omówiono możliwości realizacji dodatkowych projektów oraz potrzeby zgłaszane przez lokalnych liderów. W odpowiedzi na konsultacje, do biura LGD wpłynęły ankiety, na podstawie których opracowano propozycję zmian zapisów LSR w zakresie środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgłaszano głównie potrzeby realizacji projektów rewitalizacyjnych, dotyczących dziedzictwa kulturowego i wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne i przyjazne ludziom i środowisku.  Dlatego też uzupełniono diagnozę w zakresie nowego typu projektu (wymiana oświetlenia ulicznego). W zakresie możliwości rozdysponowania środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Zarząd rekomenduje, aby środki te skierować do osób, które chciałyby założyć własną działalność gospodarczą. Taka decyzja została podyktowana  czynnikami obiektywnymi, wynikającymi z bieżącego wdrażania LSR i wydatkowania środków. Dotychczasowe konkursy dla przyszłych przedsiębiorców cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, nie wszyscy wnioskodawcy mieli szansę na otrzymanie wsparcia z uwagi na ograniczone środki (środków było za mało w stosunku do potrzeb obszaru). W chwili obecnej 88% środków ujętych w LSR na zakładanie działalności gospodarczej jest już zakontraktowanych, wnioskodawcy realizują projekty lub ich realizacja się zakończyła. Dodatkowo pracownicy biura LGD podczas dotychczasowych spotkań i rozmów z mieszkańcami często słyszeli pytania, czy jest możliwość wspierania nowych projektów na zakładanie firm. Taka szansa pojawiła się obecnie i znalazła odzwierciedlenie w proponowanej aktualizacji strategii.


Obecnie zapraszamy Państwa do zapoznania się z propozycjami zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański. Na Państwa uwagi czekamy do 17.05.2019 r., do godz. 1200. Uwagi można zgłaszać bezpośrednio w biurze LGD (Suchowola, Plac Kościuszki 21) lub mailowo na adres: sekretariat@biebrza-leader.pl.

Treść Lokalnej Strategii Rozwoju z proponowanymi zmianami <pobierz plik>
Formularz konsultacyjny <pobierz plik>

Top