Wyniki naboru nr 1/2018 – Programy Aktywności Lokalnej

Wyniki naboru nr 1/2018 – Programy Aktywności Lokalnej

Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański informuje, że zakończyła się ocena wniosków w ramach naboru nr 1/2018 (Przedsięwzięcie 3.1.1 Aktywna integracja społeczna (EFS) – Programy Aktywności Lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na operacje z zakresu typu projektu nr 6 Programy Aktywności Lokalnej w ramach Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego).
 
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce 
Konkursy/Wyniki konkursów.
 

Top