Realizacja projektu "Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański na 2019 rok"

Realizacja projektu "Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański na 2019 rok"

                                                                                 

Informujemy, iż w  dniu 22.11.2018 r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu nr RPPD.09.01.00-20-0268/18 pt.: „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański na 2019 rok” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 
Krótka informacja o projekcie:
 
Projekt pt: „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański na 2019 rok” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej IX: Rozwój Lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. -31.12.2019 r.
 
Celem projektu jest wdrożenie operacji ujętych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, w tym zaplanowanego wsparcia w zakresie realizacji Planu Komunikacji na rok 2019. Projekt jest zgodny z celem głównym 5 LSR oraz celem szczegółowym 5.1 Wzrost aktywności społecznej i kultywowanie dziedzictwa obszaru LGD. Projekt zakłada stworzenie warunków do jego realizacji poprzez zapewnienie zaplecza technicznego i kadrowego w postaci biura stowarzyszenia.
Grupą docelową jest lokalna społeczność obszaru objętego LSR, w tym osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

  • zatrudnianie pracowników biura;
  • obsługa posiedzeń organów LGD;
  • zapewnienie funkcjonowania biura;
  • realizacja Planu komunikacji.
Całkowita wartość projektu wynosi 397.160 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 377.302 zł (95% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu), wkład własny Beneficjenta – 19.858 zł (5 % wartości projektu).

Projekt jest zgodny z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizuje cel szczegółowy: Poprawa dobrobytu społeczności lokalnych poprzez wzmocnienie kapitału społecznego i zwiększenie zaangażowania w rozwój lokalny.

Top