Przypomnienie o obowiązkach beneficjenta realizującego operacje w ramach PROW 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Przypomnienie o obowiązkach beneficjenta realizującego operacje w ramach PROW 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Przypominamy Beneficjentom realizującym operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które są  finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich o obowiązku informowania opinii publicznej o otrzymanej pomocy (zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu).

Powyższe obowiązki wskazane zostały w załączniku III do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r.  jak i w 
rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/669 z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie 808/2014,  które należy wypełnić od dnia podpisania umowy (określają to zapisy § 5 umowy o dofinansowanie).
 
W okresie realizacji operacji Beneficjent informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z EFRROW za pomocą informacji zamieszczonej na swojej stronie internetowej do użytku profesjonalnego (jeżeli taka istnieje) bez względu na wysokość otrzymanego dofinansowania oraz poprzez:
 • plakat (o minimalnym formacje A3) lub tablicę informacyjną, gdy wysokość całkowitego wsparcia publicznego operacji przekracza 50 tys. euro.
 

Księgę wizualizacji oraz logotypy znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce Pliki do pobrania/PROW 2014-2020
Proszę zwrócić uwagę, która Księga wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020 Państwa obowiązuje w zależności od dnia podpisania umowy: Wzór jak zamieścić informacje znajdą Państwo w Księdze wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020 dla:
- strony internetowej na stronie 27
- plakatu/tablicy informacyjnej na stronie 22 oraz w 
załącznikach do księgi wizualizacji znaku prow 2014-2020, w których dla operacji realizowanych poprzez LGD odpowiada wzór tablicy o nazwie "Zal.1 Tablica RSL.doc".

Prosimy również o dokładne przeanalizowanie pozostałych zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu (§ 5 umowy o dofinansowanie), min.:
- zachowania terminów złożenia wniosków o płatność
- niefinansowania operacji z innych środków publicznych
- prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości dla transakcji związanych z operacją
- przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie zobowiązań
- dokonywania konkurencyjnego wyboru wykonawców przy zakupach powyżej kwoty 20 000 zł zgodnie z rozporządzeniem  z dnia 13 stycznia 2017 w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej lub zgodnie z ustawą pzp jeżeli dotyczy (dane zobowiązanie nie dotyczy osób zakładających działalność gospodarczą).

 W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami biura.

Linki do:

Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r.
- Rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/669 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
- Rozporządzeniem  z dnia 13 stycznia 2017 w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych z westawieniu rzeczowo finansowym operacji i warunków dokonywania zminiejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej
 

Top