Konkurs na stanowisko: Specjalista do spraw księgowości i płac

Konkurs na stanowisko: Specjalista do spraw księgowości i płac

OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA
Prezes Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański w imieniu Zarządu ogłasza ponowny konkurs na stanowisko:
 Specjalista ds. księgowości i płac

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę / umowa zlecenie na czas określony w celu zastępstwa pracownika;

 • wymiar czasu pracy: pełny etat (w przypadku umowy o pracę);

 • przewidywany okres zatrudnienia: maj 2019 r. – lipiec 2020 r.

Miejsce wykonywania pracy: Biuro Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola.

Zakres obowiązków:

 1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,

 2. wykonywanie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny,

 3. tworzenie warunków dla przestrzegania ścisłej dyscypliny finansowej i budżetowej Stowarzyszenia,

 4. należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych,

 5. bieżące, prawidłowe prowadzenie księgowości z zastosowaniem racjonalnej organizacji pracy i techniki przetwarzania danych,

 6. rejestrowanie operacji gospodarczo – finansowych,

 7. analizowanie dokumentów finansowych,

 8. sporządzanie w obowiązującym terminie deklaracji i wykazów dla celów organów podatkowych i ZUS,

 9. udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli sprawowanej przez uprawnione organy kontrolne,

 10. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

 11. prowadzenie kartotek wynagrodzeń,

 12. sporządzanie list płac,

 13. regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych,

 14. prowadzenie tabel amortyzacyjnych i wyceny środków trwałych,

 15. regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań,

 16. odprowadzanie składek ZUS, rozliczenia z ZUS i wypłat zasiłków chorobowych,

 17. wypłacanie wynagrodzeń osobowych i honorariów oraz sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia i funduszu płac,

 18. prowadzenie dokumentacji składek członków zwyczajnych i wspierających,

 19. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu Stowarzyszenia,

 20. rozliczanie kosztów podróży służbowych,

 21. prawidłowe zabezpieczanie środków finansowych i pozostałych składników majątkowych,

 22. sporządzanie informacji z przebiegu wykonania budżetu zgodnie z obowiązującymi terminami,

 23. sporządzanie pism, wniosków i podań związanych z działalnością finansowo – księgową Stowarzyszenia,

 24. przygotowywanie wniosków o płatność,

 25. monitorowanie wydatków związanych z realizacją LSR,

 26. prowadzenie ewidencji czasu pracy,

 27. prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo – płacowej,

 28. inne prace zlecone przez prezesa zarządu.

Wymagania konieczne dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

 1. Wykształcenie wyższe.

 2. Co najmniej 5 letni staż pracy na podobnym stanowisku, preferowane doświadczenie pracy w organizacji korzystającej ze środków UE.

 3. Znajomość ustawy o rachunkowości.

 4. Praktyczna znajomość zasad ewidencji księgowej.

 5. Znajomość ustawy o stowarzyszeniach.

 6. Znajomość obsługi programu księgowego.

 7. Znajomość procedur administracyjnych.

 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

 9. Niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania pożądane dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

 1. Umiejętność obsługi programów użytkowych systemu operacyjnego Windows.

 2. Doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych.

 3. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

 4. Doświadczenie we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-2014.

 5. Wykształcenie o kierunku: ekonomia, administracja lub finanse i zarządzanie.

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 1. cv i kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 2. Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

 3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 4. Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu.

 5. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania – Fundusz Biebrzański (zgodnie z załączonym wzorem).

Miejsce składania dokumentów:
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański
Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola, w godzinach: 8.00-16.00
 

Termin składania dokumentów: 19.04.2019 r. godz. 14.00

Pozostałe informacje:

 1. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie LGD - Fundusz Biebrzański lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty do Biura) z dopiskiem: Nabór na stanowisko Specjalisty ds. księgowości i płac. Oferty, które wpłyną drogą mailową, po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

 2. Kandydaci, którzy złożą wymagane dokumenty aplikacyjne i będą spełniali warunki konieczne wynikające z ogłoszenia zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

 3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej: www.biebrza-leader.pl

 4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewybranych nie będą odsyłane.

 5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (85) 71-28-307.

 
Suchowola, dnia 11.04.2019 r.
 
Michał Grzegorz Matyskiel
Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański

Top