Konkurs na stanowisko - koordynator ds. wdrażania PROW i EFRR

Konkurs na stanowisko - koordynator ds. wdrażania PROW i EFRR

 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA ZASTĘPSTWO W ZWIĄZKU Z USPRAWIEDLIWIONĄ NIEOBECNOŚCIĄ PRACOWNIKA
 
Prezes Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, w imieniu Zarządu, ogłasza konkurs na zastępstwo na stanowisko:
 
KOORDYNATOR DS. WDRAŻANIA PROW I EFRR
 
Warunki zatrudnienia:
- umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika;
- wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godzin tygodniowo);
- wysokość wynagrodzenia uzależniona będzie od posiadanego doświadczenia kandydata na  
  wskazane stanowisko;
 
Miejsce wykonywania pracy: Biuro Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola;
 
Zakres obowiązków:
 1. Obsługa naboru wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie PROW i EFRR.
 2. Przygotowywanie i prowadzenie spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów.
 3. Organizacja pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej operacje.
 4. Doradztwo beneficjentom LGD w zakresie przygotowania i realizacji operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju z zakresu PROW i EFRR.
 5. Informowanie nt. LGD oraz realizacji LSR.
 6. Prowadzenie działań animacyjnych związanych z aktywizacją mieszkańców oraz współpracą ze środowiskiem lokalnym.
 7. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej.
 8. Pomoc w zakresie tworzenia wniosków o płatność.
 9. Monitorowanie podpisywania i realizacji umów.
 10. Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura  / Prezesa Zarządu.
Wymagania konieczne dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
 • Wykształcenie: wyższe.
 • Praktyka zawodowa: min. roczny staż pracy.
 • Bardzo dobra znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
 • Bardzo dobra znajomość obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawnych dotyczących RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność).
Wymagania pożądane:
 • umiejętność obsługi programów użytkowych systemu operacyjnego Windows,
 • doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy związanym z wdrażaniem projektów pochodzących ze środków UE
 • ukończone kursy, szkolenia związane z pozyskiwaniem funduszy europejskich,
 • doświadczenie we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-2013.
Kandydat zobowiązany jest złożyć:
 1. CV i list motywacyjny;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje (w tym kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach związanych z treścią ogłoszenia; kserokopia prawa jazdy; kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu);
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania – Fundusz Biebrzański zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 4. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 5. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
Miejsce składania dokumentów:
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański
Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola, w godzinach: 8.00-16.00
 
Termin składania dokumentów: 10.11.2017 r. godz. 15.00

Pozostałe informacje:
 1. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie LGD - Fundusz Biebrzański lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty do Biura) z dopiskiem: Nabór na stanowisko Koordynatora ds. wdrażania PROW i EFRR. Oferty, które wpłyną drogą mailową, po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Kandydaci, którzy złożą wymagane dokumenty aplikacyjne i będą spełniali warunki konieczne wynikające z ogłoszenia zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej: www.biebrza-leader.pl
 4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewybranych nie będą odsyłane.
 5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (85) 71-28-307.
 
 
Suchowola, 27.10.2017 r.
 
Michał Grzegorz Matyskiel
 
Prezes Zarządu
Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
 
 
 

Top