Konkurs na stanowisko asystenta koordynatora ds. projektów

Konkurs na stanowisko asystenta koordynatora ds. projektów

OGŁOSZENIE O NABORZE

Prezes Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański w imieniu Zarządu ogłasza konkurs na stanowisko:
 Asystent koordynatora ds. projektów

w ramach realizacji projektu pt: „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański na 2018 rok współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPPD.09.01.00-20-0146/17)

 
Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę na czas określony;

 • wymiar czasu pracy: pełny etat;

 • okres zatrudnienia: 01.11.2018 r. – 31.12.2018 r.;

 • wynagrodzenie miesięczne: 2600 zł brutto.

Miejsce wykonywania pracy: Biuro Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola.

Zakres obowiązków:

 1. Obsługa sekretariatu Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański.

 2. Obsługa posiedzeń organów Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański.

 3. Pomoc związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia.

 4. Przygotowywanie spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów.

 5. Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura/Prezesa Zarządu lub koordynatorów projektu. 

Wymagania konieczne dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe.

 2. Bardzo dobra znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

 3. Bardzo dobra znajomość obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański.

 4. Bardzo dobra znajomość przepisów prawnych dotyczących RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność).

Wymagania pożądane dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

 1. Co najmniej roczny staż pracy.

 2. Umiejętność obsługi programów użytkowych systemu operacyjnego Windows.

 3. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

 4. Prawo jazdy kat. B.

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 1. CV i list motywacyjny.

 2. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.

 3. Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu.

 4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania – Fundusz Biebrzański (zgodnie z załączonym wzorem);

 6. Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Miejsce składania dokumentów:
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański
Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola, w godzinach: 8.00-16.00
 
Termin składania dokumentów: 12.10.2018 r. godz. 15.00

Pozostałe informacje:

 1. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie LGD - Fundusz Biebrzański lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty do Biura) z dopiskiem: Nabór na stanowisko Asystenta koordynatora ds. projektów. Oferty, które wpłyną drogą mailową, po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

 2. Kandydaci, którzy złożą wymagane dokumenty aplikacyjne i będą spełniali warunki konieczne wynikające z ogłoszenia zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

 3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej: www.biebrza-leader.pl

 4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewybranych nie będą odsyłane.

 5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (85) 71-28-307.

 Suchowola, dnia 05.10.2018 r.

Michał Grzegorz Matyskiel
Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański

Do pobrania:

 1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych <pobierz oświadczenie>

Top