Konkurs na koordynatora projektu współpracy

Konkurs na koordynatora projektu współpracy


OGŁOSZENIE O NABORZE
Prezes Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański  ogłasza
konkurs na stanowisko:
Koordynatora projektu współpracy pt.
"Nowa Odsłona Tradycyjnych Europejskich Smaków Polski i Litwy"
w  ramach podziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
 na lata 2014-2020
 
Warunki zatrudnienia: umowa cywilno-prawna na okres 03.2019 r.-12.2019 r. (czas realizacji projektu).
Miejsce wykonywania pracy: w siedzibie LGD - Fundusz Biebrzański i poza siedzibą stowarzyszenia.
Zakres zadań:
 1. Prowadzenie dokumentacji projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Realizacja zadań projektu zgodnie z umową o przyznaniu pomocy (m.in. przygotowanie wyjazdu na konferencję na Litwie, organizacja warsztatów kulinarnych, działania związane z przygotowaniem i publikacją książki kulinarnej, organizacja wyjazdu na targi do Wilna).
 3. Współpraca z partnerem projektu (LGD Kalvarji).
 4. Gromadzenie dokumentów w biurze Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański związanych z realizacją projektu.
 5. Monitorowanie postępu realizacji projektu współpracy po stronie partnerów projektu.
 6. Przygotowywanie aneksów do umowy partnerskiej oraz do umowy przyznania pomocy.
 7. Sporządzanie wniosków o płatność.
 8. Przygotowywanie sprawozdań merytorycznych
 9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora biura lub Zarząd. 
Wymagania konieczne dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Doświadczenie zawodowe w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 3. Dobra znajomość LSR obszaru działania  Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański.
 4. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 5. Interpersonalne: umiejętność pracy w zespole, systematyczność i dokładność, dobra organizacja czasu pracy.
 6. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 7. Prawo jazdy kat. B.
 
Kandydat zobowiązany jest złożyć:
 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje;
 3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania – Fundusz Biebrzański (zgodnie z załączonym wzorem);
 4. Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 
 
Miejsce składania dokumentów:
 
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański
Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola, w godzinach 8.00 – 16.00
 
Termin składania dokumentów:
 
21.01.2019 r. godz. 15.00
 
Pozostałe informacje:
 1. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie LGD - Fundusz Biebrzański lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty do Biura) z dopiskiem: Nabór na stanowisko Koordynatora projektu współpracy. Oferty, które wpłyną drogą mailową, po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Kandydaci, którzy złożą wymagane dokumenty aplikacyjne i będą spełniali warunki konieczne wynikające z ogłoszenia zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej: www.biebrza-leader.pl
 4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewybranych nie będą odsyłane.
 5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (85) 71-28-307.

Suchowola, dnia 11.01.2019 r.

Michał Grzegorz Matyskiel
Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
 
Do pobrania:
 1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych <pobierz oświadczenie>

Top