Komunikaty do naboru nr 1/2018, 6/2018, 11/2018, 12/2018, 13/2018 i 15/2017

Komunikaty do naboru nr 1/2018, 6/2018, 11/2018, 12/2018, 13/2018 i 15/2017

Infirmujemy, iż w zakładce Konkursy/EFS zostały umieszczone komunikaty do naborów nr:

  • RPPD.09.01.00-IZ.00-20-028/17– nabór nr 15/2017 - typ projektu nr 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej;
  • RPPD.09.01.00-IZ.00-20-056/17 – nabór nr 1/2018 - typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej;
  • RPPD.09.01.00-IZ.00-20-004/18 – nabór nr 6/2018 - typ projektu nr 8 Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ;
  • Nr naboru w GWA RPPD.09.01.00-IZ.00-20-035/18 - nabór nr 11/2018 - typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej;
  • Nr naboru w GWA RPPD.09.01.00-IZ.00-20-034/18 - nabór nr 12/2018- typ projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR;
  • Nr naboru w GWA RPPD.09.01.00-IZ.00-20-038/18 - nabór nr 13/2018 - typ projektu nr 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
Zmiany dotyczą rozszerzenia zapisów załacznika nr 1 do Ogłoszeń: Warunków udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD (w części V.3.4. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków):
Dotychczasowe brzmienie zapisu: "W uzasadnionych przypadkach IZ RPOWP może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie".
Brzmienie zapisu po zmianie: "W uzasadnionych przypadkach IZ RPOWP może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie/realizacji projektu".
Powyższa zmiana obowiązuje od dnia  28.05.2018 r. (tj. dnia publikacji komunikatu).
 

Top