Informacja o braku złożonych wniosków w ramach naboru nr 16/2018 (Programy Aktywności Lokalnej)

Informacja o braku złożonych wniosków w ramach naboru nr 16/2018 (Programy Aktywności Lokalnej)

Informujemy,  że w ramach ogłoszonego naboru nr 16/2018 (Przedsięwzięcie  3.1.1 Aktywna integracja społeczna (EFS) – Programy Aktywności Lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego, typ projektu nr 6, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020) do biura Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański nie został złożony żaden wniosek o dofinansowanie. Termin składania wniosków minął 24.09.2018 r.

Top