Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju - konsultacje społeczne

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju - konsultacje społeczne

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, Zarząd Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian.

Zaproponowane zmiany wynikają z bieżącej analizy stanu wdrażania LSR oraz chęci dostosowania wskaźników do zapisów SZOOP. Dodatkowo dokonano ujednolicenia jednostek miar dostosowując je do prawidłowego nazewnictwa wynikającego z załącznika nr 2 do SZOOP – Tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i podziałań oraz wzoru sprawozdania z realizacji LSR. Dokonano również poprawienia oczywistych omyłek w treści LSR oraz dostosowano zapisy do zmienionych dokumentów wewnętrznych stowarzyszenia.
 
Zakres proponowanych zmian został naniesiony w trybie rejestruj zmiany na aktualnej wersji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w załącznikach (tekst dodany widoczny jest w kolorze czerwonym, a tekst proponowany do usunięcia został przekreślony).
 
Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać na podanym niżej formularzu do dnia 18.05.2018 r. do godz. 15.00 pocztą elektroniczną na adres: annawirkowska@biebrza-leader.pl;  lub osobiście w biurze LGD: Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola w godzinach pracy biura (8.00-16.00)
 
 
Załączniki:
Lokalna Strategia Rozwoju z propozycją zmian <
pobierz plik>
Formularz proponowanych zmian do LSR <pobierz plik>
 

Top